Zvolte jazyk

Dokument ke stažení: Informace_o_zpracování_osobnich_udaju_v_aplikaci_TCM.golf_dve_strany.docx

Úvodem

Naše společnost TCM.golf s.r.o., IČO: 09038566, se sídlem Ladova 389/10, Hejčín, 779 00 Olomouc, zapsaná v OR pod sp. zn. C 81685 vedená u Krajského soudu v Ostravě je držitelem práv duševního vlastnictví k aplikaci TCM.golf, jejímž hlavním účelem je pomoci našim obchodním partnerům, tj. sportovním klubům a tréninkovým centrům mládeže, s agendou tréninkových programů pro děti (dále jen „Aplikace“). V rámci Aplikace dochází ke zpracování Vašich osobních údajů.

Vaše osobní údaje zpracovává jako správce náš obchodní partner, společnost Albatross Golf Club Praha, z.s., IČO: 26675994, se sídlem Václavské náměstí 815/53, Nové Město, 110 00 Praha, sp. zn. v OR / ve veřejném rejstříku: L 15057 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Správce“), jenž vás prostřednictvím naší společnosti informuje právě o zpracování vašich osobních údajů.

Tento dokument obsahuje podrobné informace o zpracování vašich osobních údajů ze strany Správce ve smyslu čl. 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“), zejména:

jaké vaše osobní údaje Správce zpracovává; za jakým účelem a po jakou dobu vaše osobní údaje Správce zpracovává; jaká práva vám z toho plynou a jakým způsobem je můžete uplatnit.

Přehled základních pojmů:

Níže pro lepší srozumitelnost uvádíme krátký přehled základních pojmů, které se vztahují ke zpracování osobních údajů:

Osobní údaj – jakákoliv informace o fyzické osobě (subjektu údajů, v tomto případě Uživateli Aplikace), ze které je subjekt údajů identifikovaný nebo identifikovatelný, ať již přímo (ze samotného údaje) nebo nepřímo (ve spojení s dalšími údaji, jež má správce k dispozici) například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Zpracování osobních údajů – jakákoliv operace nebo soubor operací, které jsou prováděny s osobními údaji nebo soubory osobních údajů pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Správce – správcem je osoba (fyzická nebo právnická), orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. 

Zpracovatel – zpracovatelem je osoba (fyzická nebo právnická), orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, která provádí zpracování osobních údajů pro správce.

Příjemcem – příjemcem je osoba (fyzická nebo právnická), orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterému jsou osobní údaje poskytnuty.

Profilování – jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k subjektu údajů, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.

Principy, zásady a postupy při zpracování osobních údajů

Při zpracování Vašich osobních údajů Správce dodržuje následující zásady a postupy:

Vaše osobní údaje zpracovává korektně, zákonným a transparentním způsobem; vaše osobní údaje zpracovává pouze pro účely, jak jsou popsány v tomto dokumentu a pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění takových účelů; vaše osobní údaje považuje vždy za pravdivé, přesné a aktuální, v případě jakékoliv změny vašich osobních údajů vás tímto žádá o jejich aktualizaci; vaše osobní údaje zpracovává pouze po dobu nezbytnou k naplnění účelů zpracování, jak je specifikována níže v tomto dokumentu; vaše osobní údaje chrání tak, aby nedošlo k jejich neoprávněnému užití nebo zpřístupnění osobám, které nejsou oprávněny je zpracovávat, případně aby nedošlo k jinému porušení zabezpečení vašich osobních údajů; při zpracování vašich osobních údajů nedochází k rozhodování založeném výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by mělo pro vás právní účinky nebo obdobné účinky, které by se vás obdobným způsobem významně dotýkaly; Správce své zpracovatele, jak jsou dále uvedeni v těchto podmínkách, řádně vybral, aby zamezil zneužití vašich osobních údajů.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Pro registraci do Aplikace musíte sdělit vaše osobní údaje Správci (pověřené osobě Správce, např. trenérovi, recepční apod.), a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa. Jestliže dítě nemá svou vlastní e-mailovou adresu, uvede e-mailovou adresu svých rodičů nebo jednoho z rodičů. Na základě těchto osobních údajů obdržíte od naší společnosti e-mailovou zprávu s odkazem na vytvoření uživatelského účtu (dále jen „Účet“). Po kliknutí na předmětný odkaz budete vyzváni ke zvolení vašeho vlastního hesla pro přístup do Účtu. K dokončení registrace a vytvoření Účtu je třeba vložit vámi zvolené heslo a dále kliknout na pole „dokončit registraci“. Po vytvoření Účtu je třeba vložit do Aplikace další údaje – některé z nich jsou povinné, jiné nepovinné: Povinně vkládané údaje: Adresa bydliště dítěte; Telefonní číslo dítěte, případně rodiče nebo rodičů dítěte, pokud dítě nemá své vlastní telefonní číslo; E-mailová adresa dítěte; případně rodiče nebo rodičů dítěte; Datum narození dítěte; Rodné číslo dítěte; Údaje o průběhu turnajů dítěte ze systému České golfové federace, tj. údaje, jak dítě turnaj odehrálo a jeho výsledky. Dítě či jeho rodič dále může v rámci Aplikace vyplnit i následující údaje: Lateralita dítěte; Velikost oblečení a obuvi dítěte; Váha a výška dítěte; Fotografie dítěte; Fotografie a videa z tréninků či turnajů dítěte; Údaje o tom, jak dítě odehrálo turnaj a o jeho průběhu; Údaje o datech konání tréninků, turnajů dítěte či jiných událostí vedených v rámci Aplikace;

Nevyplnění výše uvedených údajů v odst. 1.2.2. tohoto dokumentu však nijak nebrání využívání funkcí Aplikace. 

Pokud je uživatelem rodič dítěte, musí v rámci Aplikace vyplnit dále:Telefonní číslo rodiče. Zástupce Správce (zejména trenér) může dále v rámci Aplikace vkládat následující údaje o dítěti: Analýza hry dítěte a jiné hodnocení ze strany trenéra; Komentáře k fotografiím a videím z tréninků či turnajů dítěte.V případě, že rodiče nemají zájem být informováni o průběhu tréninků, turnajů dítěte a dalších událostí týkajících se dítěte, není jim vytvořen vlastní Účet v rámci Aplikace a jejich údaje tak nemusí být vkládány, ledaže dítě nemá své vlastní kontaktní údaje (tedy telefonní číslo a e-mailovou adresu), pak je třeba vyplnit e-mailovou adresu a telefonní číslo rodičů nebo aspoň jednoho z rodičů.Osobní údaje dětí získáváme přímo od dětí, případně od jejich rodičů a osobní údaje rodičů získává Správce přímo od rodičů okamžikem, kdy mu tyto údaje sdělíte za účelem registrace a užívání vašeho Účtu v rámci Aplikace. Správce zároveň prohlašuje, že práva k veškerým osobním údajům zpracovávaným v rámci Aplikace (zejména videa a fotografie z tréninků a turnajů dítěte a komentáře trenéra k nim, analýza hry dítěte a jiné hodnocení trenérem) náleží dítěti, včetně práva na jejich přenositelnost dle čl. 20 GDPR, a to bez ohledu na to, zda je do Aplikace vložilo dítě, jeho rodič nebo třetí osoba (např. trenér). Dále Správce získává údaje i z jiných zdrojů, a to od České golfové federace, jež údaje o průběhu turnajů dítěte zveřejňuje na svých webových stránkách.

Účel, právní základ a doba zpracování

Účel zpracování

Správce zpracovává vaše osobní údaje, které jsou vyplněné ve vašem Účtu, pro následující účely: poskytnutí plnění na základě podmínek o užívání Aplikace a umožnění využití funkcí Aplikace, veškeré funkce Aplikace jsou popsány podrobně v Manuálu Aplikace, jež je dostupný zde tcm.golf. Vypořádání případných nároků mezi vámi a Správcem vyplývajících z užívání Aplikace; plnění povinností, které pro Správce vyplývají z právních předpisů; vyřízení vašich žádostí, podnětů nebo stížností.

Správce nemůže zpracovávat vaše osobní údaje pro jiné účely než výše uvedené.

Poskytnutí plnění na základě podmínek užívání Aplikace zahrnuje následující činnosti: vytváření celoročních turnajových a tréninkových kalendářů pro děti trenérem či Správcem, v rámci této činnosti obdržíte vy (dítě a/nebo rodič) e-mailové upozornění v případě konání tréninku, turnaje či jiné události z Aplikace; vytváření individuálního tréninkového plánu pro dítě trenérem s údaji o rozsahu a opakování tréninků dítěte atd., v rámci této činnosti se vytváří tzv. tréninkový deník; vytváření statistiky o dítěti po jednotlivých turnajích vkládáním údajů, jak dítě turnaj odehrálo a o jeho průběhu, vámi, tj. dětmi a/nebo rodiči, na základě této činnosti trenér může vytvářet analýzu hry dítěte či jiné hodnocení z jeho strany; umožnění komunikace mezi vámi a trenéry, v rámci níž je možné sdílet různé fotografie a videa, analýzy hry dítěte trenérem atd.

Právní základ zpracování

Správce zpracovává vaše osobní údaje proto, abyste mohli využívat funkce Aplikace, na základě vašeho přijetí Podmínek užívání Aplikace. Podmínky užívání Aplikace představují právní základ zpracování. Nepovinně vložené údaje (uvedené v odst. 2.2 tohoto dokumentu) Správce zpracovává na základě vašeho souhlasu, který udělujete okamžikem vložení údaje do Aplikace. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to výmazem údajů z Aplikace, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Údaj můžete z Aplikace vymazat kdykoliv sami, případně se s žádostí o výmaz údajů můžete obrátit i na Správce. Udělením souhlasu se zpracováním dobrovolně vložených osobních údajů dítěte, tedy okamžikem vložení údajů do Aplikace, zároveň dítě souhlasí s tím, aby tyto osobní údaje v Aplikaci byly zpřístupněny jeho rodičům a trenérovi. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje samotné dítě za podmínky, že dovršilo věk 15 let. Pokud je dítě mladší než 15 let, souhlas se zpracováním uděluje rodič dítěte i dítě za podmínky, že je rozumově a volně vyspělé k pochopení obsahu tohoto dokumentu a udělení souhlasu, jinak pouze rodič. V případě, že souhlas udělí dítě mladší 15 let, které není schopně porozumět obsahu tohoto dokumentu, Správce takový údaj smaže a bude vyžadovat, aby v takovém případě souhlas se zpracováním udělil rodič dítěte. Pokud máte za to, že souhlas Správci poskytlo dítě mladší 15 let, aniž by dostatečně rozumělo obsahu dokumentu, kontaktuje prosím Správce na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., aby mohl tuto situaci napravit. Udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů dítěte rodičem rodič zároveň prohlašuje, že je oprávněn za dítě takový souhlas udělit, případně k tomu má souhlas i druhého rodiče, je-li potřebný. Správce zpracovává vaše osobní údaje dále pro účel vypořádání případných nároků vyplývajících z užívání Aplikace na základě oprávněného zájmu Správce na ochranu jeho práv. Zpracování pro účel plnění povinností, které pro Správce vyplývají z právních předpisů, je nezbytné pro splnění právních povinností, které se na Správce vztahují. Správce zpracovává vaše osobní údaje i proto, aby mohl vyřídit vaše žádosti, podněty či jiné stížnosti (tzn. dítěte i rodiče), a to na základě jeho oprávněného zájmu na vyřízení vaší žádosti v souladu s právními předpisy.

Doba zpracování

Vaše osobní údaje Správce zpracovává po dobu, která je nezbytná k naplnění účelů jejich zpracování, které jsme popsali výše. Pokud Správce pozbude účel a právní základ, pak není již nadále oprávněn vaše osobní údaje dále zpracovávat. V případě poskytnutí plnění na základě Podmínek užívání Aplikace a umožnění využití jejich funkcí Aplikace zpracovává Správce vaše osobní údaje do doby, než dítě dovrší 23 let, případně do doby, než zrušíte svůj Účet v rámci Aplikace v souladu s Podmínkami užívání Aplikace. Následně Správce zpracovává vaše osobní údaje po dobu 10 let. Tato doba slouží ke splnění právních povinností Správce a na vypořádání případných nároků mezi vámi a Správcem a dále souvisí s provozem a technickou údržbou systémů Správce a Aplikace. Vaše osobní údaje, jež jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu, tzn. údaje uvedené v odst. 2.2 tohoto dokumentu, jsou zpracovávány též po dobu 10 let od dovršení 23. roku dítěte případně od zrušení Účtu v rámci Aplikace v souladu s Podmínkami užívání Aplikace, avšak vždy jen po dobu, než svůj souhlas se zpracováním odvoláte. Odvoláním vašeho souhlasu, tzn. výmazem nepovinně vloženého údaje z Aplikace, již Správce nemůže takové údaje dále zpracovávat. Pro účely vyřízení vašich žádostí, podnětů nebo stížností vaše osobní údaje Správce zpracovává po dobu potřebnou na jejich vyřízení včetně doby potřebné na prokázání toho, že k jejich vyřízení došlo v souladu s právními předpisy.

Příjemci vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány Správcem nebo zpracovatelem či zpracovateli, pověřeným(i) Správcem ke zpracování osobních údajů. Za tímto účelem Správce vaše osobní údaje nebo jejich část zpracovatelům poskytuje jako jedné z kategorií příjemců osobních údajů. Zpracovateli jsou: naše společnost TCM.golf s.r.o. Veškeré povinnosti Správce ve vztahu ke zpracování vašich osobních údajů se vždy vztahují i na Správcem pověřené zpracovatele. Dalšími příjemci osobních údajů dětí, případně rodičů, jsou: rodiče dítěte; trenéři dítěte; Česká Golfová Federace (ta však získává jen anonymizovaná data a statistické údaje, s výjimkou členů regionálních a národních tréninkových skupin). Správce nepředává vaše osobní údaje mimo Evropskou unii.

Zabezpečení vašich osobních údajů

Správce uplatňuje přiměřená technická a organizační opatření, aby zajistil ochranu vašich zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k vašim osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Za tím účelem Správce zvolil zejména náležitá technická opatření a předem stanovené postupy, jejichž dodržování kontroluje.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů a jejich uplatnění

Přehled práv

V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů vám náleží práva vyplývající z čl. 15 až 22 a 77 GDPR, která můžete uplatnit vůči Správci. Těmito právy jsou: právo na přístup k vašim osobním údajům; právo na opravu vašich osobních údajů; právo na výmaz vašich osobních údajů; právo na omezení zpracování vašich osobních údajů; právo na přenositelnost vašich osobních údajů; právo vznést námitku; právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro vás právní účinky nebo se vás obdobným způsobem významně dotýká; právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo od Správce obdržet informace o tom, zda vaše osobní údaje zpracovává. Pokud vaše osobní údaje zpracovává, máte zároveň právo obdržet od Správce informace o: účelech, pro které vaše osobní údaje zpracovává; jaké kategorie dotčených osobních údajů se jedná; příjemcích vašich osobních údajů, tj. zda někomu vaše osobní údaje předává, a to zejména o příjemcích ze zemí mimo Evropskou unii nebo v mezinárodních organizacích; v případě předání do třetí země nebo mezinárodní organizaci máte právo být informován o vhodných zárukách podle čl. 46 GDPR; plánované době, po kterou bude osobní údaje uchovávat, případně o kritériích pro určení této doby; právu na opravu, výmaz nebo omezení zpracování vašich údajů, nebo právu vznést námitku proti tomuto zpracování; právu podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je zpravidla Úřad pro ochranu osobních údajů; veškerých dostupných informací o tom, z jakého zdroje získal vaše osobní údaje, pokud je nezískal přímo od vás; skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování pro vás. Máte právo, aby vám zaslal kopii vašich zpracovávaných osobních údajů. Kopii poskytuje bezplatně. Upozorňujeme, že za další kopie, o něž si opakovaně zažádáte, je Správce již oprávněn účtovat přiměřený poplatek. Jeho výše bude odpovídat administrativním nákladům, které mu tím vzniknou.

Právo na opravu osobních údajů

Veškeré osobní údaje zpracovává v dobré víře a vyvíjí maximální úsilí, aby šlo o údaje přesné a aktuální. Může se však z důvodu chyby stát, že vaše zpracovávané osobní údaje budou nepřesné. V takovém případě máte právo po Správci požadovat, aby vaše nepřesné osobní údaje opravil nebo doplnil.

Právo na výmaz osobních údajů

Máte právo požadovat, aby Správce vymazal vaše osobní údaje, které zpracovává. Vaší žádosti je povinen vyhovět, pokud: vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; odvoláte souhlas, jestliže na jeho základě byly vaše osobní údaje zpracovávány, to však pouze za předpokladu, že neexistuje jiný právní základ pro zpracování; vznesete námitky proti zpracování založeném na oprávněném zájmu nebo veřejném zájmu, avšak pouze za předpokladu, že neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo pokud vznesete pouze námitky proti zpracování pro účely přímého marketingu (jsou-li za tímto účelem vaše osobní údaje zpracovávány); vaše osobní údaje zpracovává Správce protiprávně; vaše osobní údaje musí Správce vymazat, aby tím jako správce osobních údajů splnil právní povinnost stanovenou právními předpisy České republiky nebo Evropské unie; je vám 15 a více let a vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti na základě vašeho souhlasu, případně na základě souhlasu vašeho zákonného zástupce, jste-li mladší než 15 let. Upozorňujeme, že z výše uvedených povinností existují výjimky. Správce není povinen vymazat vaše osobní údaje i přesto, že by k tomu byl jinak povinen, kdy je zpracování nezbytné: pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva České republiky nebo Evropské unie, které se na něj jako správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým by byl jako správce pověřen; pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; a pro další důvody, které obsahuje čl. 17 odst. 3 GDPR. Upozorňujeme, že v ostatních případech není Správce povinen vaše jím zpracovávané osobní údaje vymazat. 

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Máte právo požadovat, aby Správce omezil zpracování vašich osobních údajů. Vaší žádosti je povinen vyhovět, pokud: popíráte přesnost zpracovávaných osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby mohl jejich přesnost ověřit; je zpracování vašich osobních údajů protiprávní a vy místo výmazu osobních údajů žádáte pouze omezení jejich použití; již vaše osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; jste vznesli námitku proti zpracování založeném na oprávněném zájmu, tak omezí zpracování vašich osobních údajů do té doby, než ověří, zda jeho oprávněné důvody převažují nad vašimi uvedenými v námitce. V době, po kterou bude zpracování vašich osobních údajů omezeno, bude zpracovávat Vaše osobní údaje pouze na základě vašeho souhlasu s takovým zpracováním. Upozorňujeme, že i bez souhlasu je oprávněn mít vaše osobní údaje uloženy, zpracovávat je pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodu důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo jejího členského státu.

Právo na přenositelnost osobních údajů

Máte právo požadovat, aby vám Správce předal vaše osobní údaje, pokud budou splněny všechny tyto podmínky současně: tyto osobní údaje jste mu poskytli sami na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo v souvislosti s plněním smlouvy, jejíž smluvní stranou jste a uvedené osobní údaje automatizovaně zpracovává. Strukturovaný soubor s vašimi osobními údaji vám předá ve formátu, který je běžně používaný a zároveň strojově čitelný. V případě, že jsou splněny všechny výše uvedené podmínky současně, máte zároveň právo takto poskytnutý soubor s vašimi osobními údaji předat jinému správci nebo po Správci požadovat, aby uvedený soubor s osobními údaji předal jinému správci přímo on. Vaší žádosti o předání souboru s osobními údaji přímo jím vyhoví, pokud to pro něj bude technicky proveditelné. Správce nad rámec výše uvedených podmínek rozšiřuje tímto právo na přenositelnost osobních údajů, a to tak, že máte právo i na to, aby vám Správce předal veškeré vaše osobní údaje, které mu o vás poskytla i třetí osoba (typicky trenér) a nezískal je tak přímo od vás.

Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud tyto údaje Správce zpracovává na základě oprávněného zájmu nebo veřejného zájmu, včetně profilování. Oprávněný zájem na zpracování může mít Správce nebo třetí osoba. Pokud vznesenou námitku Správce obdrží, nebude vaše osobní údaje dále zpracovávat. To však neplatí v případě, kdy má Správce pro takové zpracování vašich osobních údajů závažné oprávněné důvody, které převažují nad vašimi zájmy, právy a/nebo svobodami, případně pokud je nutné zpracovávat uvedené osobní údaje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. V případě, že Správce shledá závažné oprávněné důvody, bude vás o tom neprodleně informovat. Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud tyto údaje Správce zpracovává pro účely přímého marketingu, včetně profilování. Pokud vznesenou námitku Správce obdrží, nebude vaše osobní údaje dále zpracovávat.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost přímo u dozorového úřadu v členském státě Evropské unie. Pro Českou republiku se obraťte na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem na Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Více informací o jeho činnosti a způsobu, jakým podat stížnost, naleznete na jeho webových stránkách dostupných na adrese www.uoou.cz nebo v sídle Úřadu.

Informace k uplatňování Vašich práv

Vaše práva můžete uplatnit na e-mailové adrese Správce Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., či ji můžete zaslat i na adresu Správce: U Hřiště 162, 267 16 Vysoký Újezd. Jakmile Správce obdrží vaši žádost, ze které nebude patrné, kdo je žadatelem, bude muset ověřit vaši totožnost, tedy skutečnost, že žádost učinila k tomu oprávněná osoba. Pokud by si totiž o vaší totožnosti nebyl jistý, mohlo by se stát, že vaše osobní údaje poskytne třetí osobě. V případě, že Správci odmítnete poskytnout součinnost při ověřování vaší totožnosti, nebude moci žádosti vyhovět. Na vaši žádost Správce zareaguje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení vaší žádosti. Pokud nebude z určitých důvodů možno vaši žádost v uvedené lhůtě zpracovat, zašle vám Správce o tom oznámení, v němž uvedenou lhůtu prodlouží maximálně o další dva měsíce (tj. maximálně na celkové tři měsíce). Odpověď na vaši žádost vám zašle Správce na e-mail, ze kterého žádost obdržel. Pokud trváte na tom, aby vás Správce o vyřízení žádosti informoval jiným způsobem, například poštou, sdělte, prosím, tuto informaci přímo v podané žádosti. Vaše žádosti vyřizuje Správce bezplatně. Správce je však oprávněn po vás požadovat uhrazení nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací nebo sděleních nebo s učiněním požadovaných úkonů, pokud by byla podaná žádost nedůvodná nebo nepřiměřená (především pokud by se opakovala). V takovém případě je Správce oprávněn i rovnou odmítnout žádosti vyhovět.